สพอ.แม่สรวย >> รับมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพครัวเรือนยากจน

เข้าชม 10 ครั้ง

❤️❤️แม่สรวย เมืองสุขใจ❤️❤️
สพอ.แม่สรวย >> รับมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพครัวเรือนยากจน
วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กติ๊ง คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กติ๊ง คณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นางอำไพ บัวระดก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน คณะกรรมการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย และผู้แทนส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี
โดยอำเภอแม่สรวย มีครัวเรือนยากจนที่เป็นเป้าหมายในการรับมอบอุปกรณ์อาชีพช่างตัดผม จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายยอบะ จะหา บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 16 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(Visited 10 times, 1 visits today)