คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.จังหวัดเชียงราย

เข้าชม 9 ครั้ง

(Visited 9 times, 1 visits today)