โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงราย สู่วิถีพอเพียงฯ

เข้าชม 81 ครั้ง

พัฒนาการอำเภอแม่สรวย นายปรีชา ปวงคำ และพก.ประจำตำบลเจดีย์หลวง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่แสงแก้ว
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงราย สู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ
ณ บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

(Visited 81 times, 1 visits today)