การจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

บันทึกรายงานสรุป เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของหน่วยงาน(ต.ค.64-ก.พ.65)

ศูนย์รับข้อร้องเรียนอำเภอแม่สรวย

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน

คำสั่งแต่งตั้งจนท.ผู้รับผิดชอบ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

(Visited 122 times, 1 visits today)