ข่าวประชาสัมพันธ์

นางชมพูนุท ธรรมยา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่สรวย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงาน