ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเรวัฒน์ ใจจักร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่สรวยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงาน