ข่าวประชาสัมพันธ์

ว่าที่พันตรี รณยุทธ์ มโนวงศ์

ตำแหน่งรักษาราชการพัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง

"บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน"