📢พช.แม่ริม : ร่วมเป็นคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน มอบเงินให้ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ป่วยหรือได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (ข่าวที่ 18-06-65)