โครงสร้างบุคคลากร

นายบัญญัต กันทะวงศ์

พัฒนาการอำเภอแม่ริม

โทร 081-8202461

นางสาวกรรณิกา ดวงสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลริมใต้,ตำบลแม่สา,ตำบลริมเหนือ

0818881837

นางสุกัญญา สุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลสันโป่ง ,ตำบลแม่แรม

0918524665

นางณัฐยา คำแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลสะลวง,ตำบลห้วยทราย

0922425599

นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติพรานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลดอนแก้ว,ตำบลขี้เหล็ก

0810266586

(Visited 1,172 times, 1 visits today)