นายบัญญัต กันทะวงศ์

พัฒนาการอำเภอแม่ริม

โทร 081-8202461

นายชัยชาญ นิ่มนวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลโป่งแยง,ตำบลแม่แรม

0889769419

นางสาวกรรณิกา ดวงสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลริมใต้,ตำบลแม่สา,ตำบลริมเหนือ

0818881837

นางสุกัญญา สุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลสันโป่ง,ตำบลเหมืองแก้ว

0918524665

นางณัฐยา คำแสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลสะลวง,ตำบลห้วยทราย

0922425599

นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติพรานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลดอนแก้ว,ตำบลขี้เหล็ก

0810266586

(Visited 938 times, 1 visits today)