📢พช.แม่ริม : ร่วมงานเปิดข่วงวัฒนธรรมล้านนา (ข่าวที่ 22-11-65)

เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม มอบหมายนางสาวกรรณิกา ดวงสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมงานเปิดข่วงวัฒนธรรมล้านนา โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม ให้เกียรติเป็นประธานฯ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิศึกษาพัฒนาชมบท วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเสน่ห์เชียงใหม่ ดำเนินโครงการเสน่ห์แม่ริม : เสน่ห์วัฒนธรรมพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา พัฒนาวิถีไทยวิถีพุทธสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับสถาปัตยกรรมในวัดต่างๆ ในอำเภอแม่ริม
ทั้งนี้ได้ร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP อำเภอแม่ริมที่ไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานเปิดข่วงวัฒนธรรมล้านนา
📍ณ วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷
#CDD
#ChangeForGood
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)