ศจพ.แม่ริม : ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน(32-05-65)

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายภัควัต  ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม  พร้อมด้วยปลัดอำเภอ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดจิตอาสา  ผู้นำ อช. ชาวบ้านบ้านปางแหว  ดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ของรัฐบาล

นายบัญญัต  กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม มอบหมายให้นางณัฐยา  คำแสน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายกรณีเร่งด่วนกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน ฯ (TP-Map) ราย นายด้วง  ภูดี และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค  ซึ่ง อ.แม่ริม/ศพจ.อ.แม่ริม ได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือสร้างห้องน้ำ ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย จัดทำแปลงปลูกผักสวนครัว

📍ณ บ้านปางแหว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 8 times, 1 visits today)