อำเภอแม่ริม : ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อำเภอแม่ริม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (27-05-65)

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายภัควัต  ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อำเภอแม่ริม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  พร้อมด้วยปลัดอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ  และนายบัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม   โดยที่ประชุมมีประเด็นดังนี้

  1. ทำการมอบต้นไม้ จำนวน 20,000 ต้น ภายใต้สโลแกน “แจกฟรี ปลูกทิ้งไว้ในที่กรรมสิทธิ์ 30 ปี ต้นละ 20,000 บาท”
  2.    แจ้งเรื่องความมั่นคงทางอาหาร โดยเน้นให้ปลูกพืชที่ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บกินได้ตลอด เช่น ผักตำลึง และให้สำรวจหมู่บ้านที่ต้องการพันธุ์พืชผักสวนครัว
  3. โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. แจ้งรับมอบนโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด

ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว

(Visited 4 times, 1 visits today)