📢พช.แม่ริม : รับสมัครการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2565 (22-05-65)

เข้าชม 12 ครั้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

นายบัญญัต  กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม มอบหมายให้นางสาวกรรณิกา  ดวงสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รับสมัครการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อพิจารณากลั่นกรองประเมินศักยภาพ และรับรองผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565

ในการนี้ผู้ประกอบการมาสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยอำเภอแม่ริม  ดังนี้

  1. บริษัทล้านเกษตรประเทศไทยจำกัด (ผ้าเครื่องแต่งกาย)
  2. หจก.กินไหมฟู้ดโปรดักส์ (ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป)
  3. ยกจกไฮโซ (ดอกไม้ผ้างานตกแต่ง)
  4. ผู้ประกอบการนางทัศนีย์ พรหมปัญญา

📍ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷

 

 

 

(Visited 12 times, 1 visits today)