📢พช.แม่ริม : นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริมร่วมลงมือชื่อบันทึกข้อตกลง “1พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” (23-05-65)

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

นายบัญญัต  กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม เป็นพยานในการประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน เป็นการสร้างหลักประกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือน  โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน โดยให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ม ภายใต้เป้าหมาย “1พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”  ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565

ในการนี้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม ร่วมลงมือชื่อบันทึกข้อตกลง “1พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”  ระหว่างพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอทุกคน

📍ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

📷พช.แม่ริม: ภาพ/ข่าว📷

(Visited 2 times, 1 visits today)