โคก หนอง นา พช.

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นาย บัญญัต กันทะวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม มอบหมาย นาง สุกัญญา สุวรรณ และ นาง ณัฐยา คำแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทั้ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา (ขุดแหล่งเก็บน้ำ) ของครัวเรือน นาย โชคดี สอนวิโรจน์ ณ หมู่ 5 บ้านหัวฝาย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 8 times, 1 visits today)