สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่

นายบัญญัต กันทะวงศ์

พัฒนาการอำเภอแม่ริม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน