ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมนตรี แดนเขตต์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ริม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน