แต่เดิมตำบลแม่เปิน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอลาดยาว โดยเรียกชื่อตามลำน้ำแม่เปินที่ปัจจุบันแห้งขอดตื้นเขินหมดแล้ว  ประชากรส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาสร้างบ้านแปงเรือน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรม  การคมนาคมสมัยนั้น ไปมาลำบากมาก ทางจังหวัดจึงจัดให้มีศูนย์บริการประชาชนขึ้นโดยให้ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนมาปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ ต่อมามีราษฎรมากขึ้นจึงได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแม่เปิน โดยแยกออกจากอำเภอแม่วงก์ ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งในพื้นที่เขตตำบลแม่เปิน

หมู่ที่ ชื่อบ้าน รายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
1 บ้านคลองเจริญ นายเจษฎากร นินนะมะ
2 บ้านโนนสมบรูรณ์ นายสุขสันต์  ศรีอุทธา
3 บ้านหนองพวา นายสมคิด   คำโสม
4 บ้านลานหมาใน นายสัน  เหล่าหมวด
5 บ้านสระสวัสดิ์ นายสุรสีห์   วิลาจันทร์
6 บ้านตลุกตาสาม นายสมบูรณ์   กังขอนนอก
7 บ้านเขาแหลม นายสมควร   เงินกลม
8 บ้านพนาสวรรค์ นายรัศมี     ศรีลำดวน
9 บ้านแม่กะสี นายยุทธศิลป์  ธาระทรัพย์
10 บ้านท่ามะกรูด นายประดิษฐ์  เผ่นณรงค์
11 บ้านมาลาศรี นายวิรัตน์    วิจิตรจันทร์
12 บ้านปางสัก นายบุญยืน    ทวีลาภ
13 บ้านคลองค่าย นายประพันธ์   พรมบุตร
14 บ้านใหม่ทรายทอง นายนิพนธ์    กงนกขุ้ม
15 บ้านเขามะตูม นายอำนาจ  รัศมี
16 บ้านโคกพุทธา นายสำราย  อินพระเนตร
17 บ้านประดู่งาม นางบำเพ็ญจิตร จันทร์วิเศษ
18 บ้านทรัพย์โพธิ์ทอง นายวิการณ์   กลางเสนา
19 บ้านใหม่ไทรทอง นายพินิจ    กระสังค์
20 บ้านสวนป่า นายอภิลักษณ์ ขานตา
21 บ้านคลองห้วยหวาย นายเดช     เชียวเขตรวิทย์
22 บ้านลานสอง นายสมพอน   ดวงชัย
23 บ้านใหม่ชัยมงคล นายเสาร์    จันทะ
24 บ้านรัศมีสร้างสรรค์ นายอนันต์   ศิริเวช

อาณาเขต

ตำบลแม่เปิน ตั้งอยู่ในอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ภายในอำเภอแม่เปิน ห่างจากจังหวัด         นครสวรรค์ไปทางทิศตะวันตก 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ บ้านปางชัย ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

ทิศใต้             ติดต่อกับ บ้านหนองกระโดน ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ บ้านหินเทิน ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ บ้านเขาเขียว ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

(Visited 1,342 times, 1 visits today)