ฺBig Data พัฒนาชุมชน

การพัฒนาระบบการจัดเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการของทุกหน่วยงาน และให้มีประโยชน์สูงสุดต่อภาคประชาชน พัฒนาระบบข้อมูลที่มีจำนวนมากอาทิ ข้อมูล OTOP กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำชุมชน ข้อมูล กชช.2ค และ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นต้น ให้มีความเชื่อมโยงกัน กับระบบบริการประชาชนกับระบบฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/

(Visited 12 times, 1 visits today)