ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565

เรื่องเล่า ชาวแม่เปิน
วันที่ 2 มีนาคม 2565 >> นายอวิรุทธ์ มีชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแม่เปิน ได้เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เปิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมี นางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอแม่เปิน เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายอำเภอแม่เปินได้ชี้แจงข้อราชการที่ต้องปฏิบัติ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และถือปฏิบัติ นอกจากนี้นายอวิรุทธ์ มีชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแม่เปิน ได้แนะนำตัวต่อที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และได้ชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับการทำงานตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบอีกด้วย

(Visited 29 times, 1 visits today)