สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน

จังหวัดนครสวรรค์

นายอวิรุทธ์ มีชื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแม่เปิน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565