สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน

จังหวัดนครสวรรค์

นายพรเทพ สุวรรณพงศ์

พัฒนาการอำเภอแม่เปิน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564