โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอแม่พริก

นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์

พัฒนาการอำเภอแม่พริก

นายจรัญ ขันสุธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่พริกและตำบลแม่ปุ

นางวิลาสินี สินธู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระบาทวังตวงและตำบลผาปัง

(Visited 336 times, 1 visits today)