โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางวิภาดา  วิบูลย์พันธ์  พัฒนาการอำเภอแม่พริก  มอบหมายให้นายจรัญ  ขันสุธรรม  นักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเสริมสร้างและรักษาความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชน ครอบครัว และชุมชน ให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

(Visited 2 times, 1 visits today)