สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

จังหวัดลำปาง

นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์

พัฒนาการอำเภอแม่พริก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน