เมืองออนโบราณ ตั้งเมืองเป็นแนวยาวตามลำน้ำแม่ออน เป็นชุมชนใหญ่ มีแหล่งผลิตเครื่องปั้น ดินเผา ที่ใช้ไฟสูง พบเตาเผาในตำบลออนใต้ จำนวน 83 เตา กระจายตามลำห้วยแม่ลานซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญา และเทคโนโลยีการทำเครื่องปั้นดินเผาตลอดจนถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกสมัยต่อมาว่า เครื่องถ้วยสันกำแพง (ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ เครื่องถ้วยสันกำแพง 2503)

เมื่อมีความเจริญขึ้นจึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า“แขวงแม่ออน”อยู่ในการปกครองของนครเชียงใหม่ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2445 รัชสมัยของพระเจ้าอินทวโรรส ได้เกิดกบฏเงี้ยวที่อำเภอแพร่ และที่แขวงแม่ออน มีชาวเงี้ยว 11 คน มีอาวุธครบมือบุกปล้นโรงกลั่นสุราที่บ้านป่าไผ่ ตำบลแช่ช้าง แล้วเผาที่ทำการแขวงแม่ออน เสียหายทั้งหลัง ประกอบกับ แขวงแม่ออน มีอาณาเขตที่กว้างขวาง  ท้องที่ตำบลอยู่ไกลจากอำเภอเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลทุกข์สุขของราษฎรไม่ทั่วถึง และสภาพท้องที่โดยทั่วไปเชื่อว่าจะเจริญต่อไปในภายหลัง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2446 ทางการจึงได้ย้ายที่ทำการแขวงแม่ออน มาปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่บ้านสันกำแพง  เรียกว่า “อำเภอแม่ออน”  และต่อมา   ในปี พ.ศ.2460 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “อำเภอแม่ออน” เป็น “อำเภอสันกำแพง” และในปี พ.ศ.2537  กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งท้องที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป็น กิ่งอำเภอเรียกชื่อว่า “กิ่งอำเภอแม่ออน”ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2537 และได้รับการยกฐานะเป็น“อำเภอแม่ออน” ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550

การปกครองแบ่งออกเป็น 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 แห่ง

  1. ตำบลออนเหนือ 10      หมู่บ้าน
  2. ตำบลออนกลาง 11      หมู่บ้าน
  3. ตำบลบ้านสหกรณ์   8      หมู่บ้าน
  4. ตำบลห้วยแก้ว   8      หมู่บ้าน
  5. ตำบลทาเหนือ   5      หมู่บ้าน
  6. ตำบลแม่ทา   7      หมู่บ้าน

อำเภอแม่ออน  เป็นอำเภอลำดับที่ ๒๓ ของจังหวัดเชียงใหม่  อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1006 ( เชียงใหม่ – สันกำแพง – ออนหลวย)  คิดเป็นระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร   และตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1317 ( เชียงใหม่ – บ้านสหกรณ์ ) เป็นระยะทางยาวประมาณ 29 กิโลเมตร  เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  492.83  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ  30,2628.25ไร่

คำขวัญอำเภอแม่ออน

“ผาตั้งธาตุคู่เมือง  รุ่งเรืองฟาร์มโคนม รื่นรมน้ำพุร้อน เมืองออนถ้ำแสนงาม”

(Visited 3,138 times, 2 visits today)