พช.แม่ออนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

🌟 พช.แม่ออนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 🌟
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
📍นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/ผอ.ศป.ปส.อ.แม่ออน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ รับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
📍ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน โดยนายเอกฉตร กันหอม พัฒนาการอำเภอแม่ออน นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน องค์กรสตรี และผู้นำ อช. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1.การเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรัยนแม่ออนวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่
2.การอ่านสารของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม. และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกันของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่
3.การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU แสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างอำเภอแม่ออน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล
4.การมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดเรียงความ คำขวัญ วาดภาพ จัดบอร์ดความรู้ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย
5.การให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติดจากวิทยากรโรงพยาบาลแม่ออน สถานีตำรวจภูธรแม่ออน
6.การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง
•พช.แม่ออน รายงาน•
(Visited 17 times, 1 visits today)