พช.แม่ออนดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

🌸 พช.แม่ออนดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ 🌸
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน โดยนายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่ครัวเรือนเป้าหมายผู้มีหนี้สิน และเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้ ณ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
https://youtu.be/2gBV-PjFpzQ
(Visited 16 times, 1 visits today)