พช.แม่ออน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.

นางสาวอัมพร ไชยโย พัฒนาการอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ออน (อกส.อ.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน ชั้น 2
โดยมีนายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน ซึ่งได้พิจารณาการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อกส.อ. จำนวน 5 ราย และการรายงานผลประกวดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 และความก้าวหน้าการพักชำระหนี้ให้ของกลุ่มที่กู้ยืมเงินหมุนเวียนของอำเภอแม่ออน จำนวน 17 โครงการ

(Visited 15 times, 1 visits today)