แม่ออนรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

“แม่ออนรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563”

? วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 : นายวิรุฬ พรรณเทวี​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และหมู่บ้านที่มีผลงาน
ดีเด่น ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการพิจารณาคัดสรรเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยอำเภอแม่ออนมีหมู่บ้าน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ได้รับรางวัล จำนวน 5 ประเภท ดังนี้
? โล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
ได้แก่ บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ว
? รางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกชา-กาแฟคุณภาพบ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ว
? รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทผู้นำ อช. ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด
ได้แก่ นายวุฒิชัย ทะระถา ตำบลห้วยแก้ว
? รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลห้วยแก้ว
? รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ดีเด่นระดับจังหวัด
ได้แก่ นางกาบแก้ว ขัติยะ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ว

? ในการนี้นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน นางสาวอัมพร ไชยโย พัฒนาการอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน ร่วมแสดงความยินดีกับหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

พร้อมนี้ในนามของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน ขอขอบพระคุณหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่าย ที่ร่วมสนับสนุนการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2563 ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมพัฒนาชุมชนในอำเภอแม่ออน จะเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนต่อไป

(Visited 21 times, 1 visits today)