สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน

จังหวัดเชียงใหม่

นายเอกฉัตร กันหอม

พัฒนาการอำเภอแม่ออน 081-8202546

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน