สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน

จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวอัมพร ไชยโย

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน 081-8202546

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน