ที่ ลป 0019.2/ว17436 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่องการโอนงบประมาณเเละเเนวทางการบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว17249 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่องเเนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.2/ว17262 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเเละเงื่อนไขการพิจารณา การลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญากู้ยืมเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.2/ว17374 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการที่ถูกเสนอในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ดาวน์โหลด