ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เเละการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP กิจกรรมจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์เเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 39 ผลิตภัณฑ์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการเเข่งขัน กิจกรรมการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นสากล (e-bidding)