โครงสร้างบุคคลากร

นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์

พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ

นายสุทัศน์ ไชยลังกา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสบป้าด, ตำบลจางเหนือ

นางดวงนภา จุลละศร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านดง

นางสาวพรพิมล พาพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาสัก,ตำบลแม่เมาะ

(Visited 851 times, 1 visits today)