นางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัย

พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ

นางสาวศันสนีย์ คงเเจง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลบ้านดง, ตำบลจางเหนือ

นางรัตนา พุทธวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาสัก,ตำบลเเม่เมาะ

นางสาวอภิญญา คงชารี

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลสบป้าด

(Visited 473 times, 1 visits today)