สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

 

 

🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง🌻

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ มอบหมายให้นายเสกสรรค์ โลหะกิจ ปลัดอำเภอ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่เมาะ เพื่อชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนงานบริการสวัสดิการสังคมแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับตำบล และศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เวลา 13.00 น. นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์ พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ มอบหมายให้นายสุทัศน์ ไชยลังกา และนางสาวพรพิมล พาพันธ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน 21 ชุด และเทศบาลตำบลแม่เมาะ จำนวน 26 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ต่อไป
🗞️ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

(Visited 90 times, 1 visits today)