ดำเนินการมอบผ้าห่มสำหรับเด็กที่มีอายุแรกเกิดถึงหกปี ที่มีครอบครัวฐานะยากจน ด้อยโอกาส และเปราะบาง

 

 

 

 

 

 

🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง🌻

วันที่ 7 มีนาคม 2565
นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์ พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยนางสาวพรพิมล พาพันธ์ ดำเนินการมอบผ้าห่มสำหรับเด็กที่มีอายุแรกเกิดถึงหกปี ที่มีครอบครัวฐานะยากจน ด้อยโอกาส และเปราะบาง จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง จำนวน 4 คน
🗞️ภาพ/ข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ

 

(Visited 29 times, 1 visits today)