ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 นางณัฏฐิรา  สกุลศรีนำชัย พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่เมาะ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 พร้อมกับดำเนินการเรื่องการรับรองระบบ มาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ  ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนตลอดจนร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล แก่ผู้ผ่านการรับ มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)   โดยนายนิมิต  ผดุงศิลป์ไพโรจน์  นายอำเภอแม่เมาะ  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561  และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรโครงการคัดสรรกิจกรรมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561  ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ

(Visited 279 times, 1 visits today)