ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ไม่มีไฟล์

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เเละการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP กิจกรรมจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์เเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 39 ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการเเข่งขัน กิจกรรมการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นสากล (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ที่ ลป 0019.2/ว17436 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่องการโอนงบประมาณเเละเเนวทางการบริหารงบประมาณ

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว17249 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่องเเนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.2/ว17262 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเเละเงื่อนไขการพิจารณา การลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญากู้ยืมเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.2/ว17374 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการที่ถูกเสนอในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ดาวน์โหลด