สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ

จังหวัดลำปาง

นางณัฏฐิรา สกุลศรีนำชัย

พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน