นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอแม่เมาะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง