ข่าวประชาสัมพันธ์

อรุโณทัย รงควานิช

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ลาว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ