ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมชาย บัวสองสี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ลานอำเภอแม่ลาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน