หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อบ้าน หมู่ที่ ระดับ ปีงบประมาณ หน่วยงาน
1 น่าน แม่จริม หมอเมือง นาเซีย 2 พออยู่ พอกิน 2553 กรม
2 น้ำปาย น้ำปาย 1 พออยู่ พอกิน 2554(1) กรม
3 น้ำพาง น้ำพาง 4 มั่งมี ศรีสุข 2554(2) กรม
4 แม่จริม บอน 1 พออยู่ พอกิน 2555 กรม
5 น้ำพาง น้ำว้า 5 พออยู่ พอกิน 2556 กรม
6 น้ำพาง น้ำพระทัย 8 พออยู่ พอกิน 2557 กรม
7 หนองแดง บ้านแคว้ง 2 พออยู่ พอกิน 2558(1) กรม
8 น้ำพาง น้ำปูน 1 พออยู่ พอกิน 2558(2) มท
9 หนองแดง นาบัว พออยู่  พอกิน 2559 กรม
10 หมอเมือง หมอเมือง พออยู่  พอกิน 2560 กรม

 

(Visited 64 times, 1 visits today)