ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายเผ่าพันธ์ ก้ออิสละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จริม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมช [...]
อ่านเพิ่มเติม