ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่จริม ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่จริม ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยมีนายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุม (หลังใหม่) ที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม ได้แจ้งการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การเตรียมการขับเคลื่อนงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2566 และการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในห้วงเดือนธันวาคม 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)