การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่จริม

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม พร้อมด้วย นางบุษราภรณ์ ศรีธิยศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่จริม ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เพื่อรายงานการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่จริม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่จริม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)