ร่วมเป็นกรรมการเลือกผู้ใหญบ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.-15.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย นายอนุกรณ์ ปัญญาอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นกรรมการเลือกผู้ใหญบ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม โดยมี นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม มอบหมายให้คณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม ดำเนินการจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างลง ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านนาหมัน ผลการเลือกมี ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิเลือก จำนวน 355 คน ผู้มาใช้สิทธิ 243 คน คิดเป็นร้อยละ 68.45
2. ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายรัฐชัย จิตวิชา (ผู้สมัครหมายเลข 2)
โดยอำเภอจะดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไป

(Visited 9 times, 1 visits today)