พิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน : จัดพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านเป้าหมายปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นายพิรุฬห์ เต็มสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่จริม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) คณะกรรมการหมู่บ้าน ราฎรบ้านฝาย หมู่ที่ ๒ และบ้านก้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จำนวน ๒ หมู่บ้าน ตามลำดับดังนี้
๑. เวลา ๐๙.๐๐ น. บ้านฝาย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่จริม หมู่บ้านเป้าหมายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมบ้านฝาย ผู้เข้าร่วมพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๑๐๕ คน
๒. เวลา ๑๐.๓๐ น. บ้านก้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่จริม หมู่บ้านเป้าหมายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมบ้านก้อ ผู้เข้าร่วมพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๗๕ คน
เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หมู่บ้านได้นำเงินไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ทั้งด้านการสมทบทุนช่วยเหลือการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด และกิจกรรมเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน

” ร่วมแรงทุกคน ชุมชนเข้มแข็ง “

(Visited 8 times, 1 visits today)