โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Google meet

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดยว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Google meet ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)