โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจรรมที่ 1.2 บูรณาการแผนครัวเรือน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการ โดยมี นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม เป็นประธานโครงการ ณ หอประชุม (หลังใหม่) ที่ว่าการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ทีมปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำบล รวม 105 คน ร่วมโครงการ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)