กิจกรรมออกหน่วยให้บริการตามโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ในห้วงเดือนสิงหาคม 2565

ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม โดย ว่าที่ ร.ท. เฉลิมชัย ชมพูวุฒิกุล พัฒนาการอำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นายอนุกรณ์ ปัญญาอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางบุษราภรณ์ ศรีธิยศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตามโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ในห้วงเดือนสิงหาคม 2565 โดยมี นายปฤษฎางค์  สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นายพิรุฬห์ เต็มสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกองร้อย อส.อ.แม่จริมที่ 9 กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำปาย ได้ออกหน่วยให้บริการตามโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ในห้วงเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ รับฟังปัญหา ความต้องการในพื้นที่ และให้บริการประชาชน พร้อมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้พิการ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 4 ราย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยกอม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สำหรับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จริม ได้ให้บริการสาธิตกิจกรรมการทำห่วงผ้าอเนกประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับครอบครัว ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)