ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างชลประทานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life HLM)ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของนางสาวเรณุกา วงศ์พุทธคำ หมู่ที่6 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างชลประทานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life HLM)ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของธนทรัพย์ ชัยพรธวัตน์ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างชลประทานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life HLM)ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของนางปุยณุช สิทธิกา หมู่ที่5 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนายโยธิน พระคุณวิสุทธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนางภัสร์ชลิน สอนนนท์ฐีกูล หมู่ที่ 6 ตำบลหมอเมือง พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

รายงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด