โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

นางวีรินทร์ วันทมาตย์

พัฒนาการอำเภอแม่จัน

นายประเสริฐ ขันทะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าข้าวเปลือก ตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้

นางวลัยพรรณ ยศสิงห์คำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่ไร่ ตำบลแม่คำ

สิบเอกสมชัย สมนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าตึง ตำบลสันทราย

นางอัมพร หมืนเกี๋ยง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลศรีค้ำ ตำบลป่าซาง

นางสาวธัญลักษณ์ ญาณะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอตำบลแม่จัน ตำบลจอมสวรรค์

นายสัตยา จักร์รถ

อาสาพัฒนา

(Visited 1,382 times, 1 visits today)