ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ปลัดอำเภอแม่จัน

ชื่อ

รับผิดชอบตำบล

นายบูรณ์ล้อม

ดีเสริมยศ

แม่คำ , ป่าซาง

นายสุทธิรัตน์

แสงเพ็ญจันทร์

แม่จัน , แม่ไร่

นายชาญชัย

ทัศสุ

จอมสวรรค์

นางจันทร์ออน

กัปปะหะ

สันทราย

นายจักรพันธุ์

ซื่อตรง

จันจว้า , จันจว้าใต้

นายวุฒิชฑฌ์

แก้วใส

ป่าตึง

นายวรากร

สิทธิเดชะ

ศรีค้ำ

นางสาวรัฎฐ์นรี

มงคลดี

ท่าข้าวเปลือก

อำเภอแม่จันชื่อเดิม

เดิมชื่อ อำเภอเชียงแสน ต่อมาในปี 2482 ได้เปลี่ยนเป็น อำเภอแม่จัน ดังในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอแม่จันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย ห่าง​จากอำเภอเมืองเชียงรายระยะทางประมาณ ​28​ กิโลเมตร​ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

 • ทิศเหนือ​ ติดต่อกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน
 • ทิศตะวันออก ​ติดต่อกับอำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง​ และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 • ทิศใต้ ​ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย​
 • ทิศตะวันตก​ ติดต่อกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอแม่จันแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 139 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล          ตัวเมือง      อักษรโรมัน   จำนวนหมู่บ้าน     จำนวนครัวเรือน     จำนวนประชากร  
1. แม่จัน LN-Tambon-Mae Chan.png Mae Chan 14 4,894 10,912
2. จันจว้า LN-Tambon-Chan Chwa.png Chan Chwa 11 2,467 7,261
3. แม่คำ LN-Tambon-Mae Kham.png Mae Kham 14 4,255 10,799
4. ป่าซาง LN-Tambon-Pa Sang.png Pa Sang 15 5,146 10,566
5. สันทราย LN-Tambon-San Sai.png San Sai 9 1,853 4,942
6.     ท่าข้าวเปลือก      LN-Tambon-Tha Khao Plueak.png       Tha Khao Plueak    14 2,873 7,489
7. ป่าตึง LN-Tambon-Pa Tueng.png Pa Tueng 20 7,779 20,782
8. แม่ไร่ LN-Tambon-Mae Rai.png Mae Rai 9 3,150 8,319
9. ศรีค้ำ LN-Tambon-Si Kham.png Si Kham 11 2,561 5,951
10. จันจว้าใต้ LN-Tambon-Chan Chwa Tai.png Chan Chwa Tai 12 3,082 8,202
11. จอมสวรรค์ LN-Tambon-Chom Sawan.png Chom Sawan 10 1,555 4,050

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอแม่จันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแม่จัน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่จัน
 • เทศบาลตำบลจันจว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่คำ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่คำ
 • เทศบาลตำบลสันทราย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสันทราย
 • เทศบาลตำบลป่าซาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าซางทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสายน้ำคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่คำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่คำ)
 • เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าข้าวเปลือกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลแม่ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ไร่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่จัน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่จัน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทราย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสันทราย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าตึงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีค้ำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ทั้งตำบล
จำนวนประชากรใน อำเภอแม่จัน
  จำนวนหลังคาเรือน : 26,000 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 89,285 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 12,510 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 3,749 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 4,192 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 375 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 218 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 18,706 คน   จำนวนผู้พิการ : 861 คน

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ไร่ชาฉุยฟง
 • น้ำพุร้อนป่าตึง
 • วัดถ้ำป่าอาชาทอง
 • วัดป่าหมากหน่อ
 • ศาลเจ้าพ่อกิ่วทัพยั้ง
(Visited 1,972 times, 1 visits today)