มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) คือ เครื่องมือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนสู่ผู้นำคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพของกลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน ภายใต้หลักคิด คือ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ ประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์ 2) ชุมชนมีความสมัครใจในการพัฒนาตนเอง 3) กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 4) ความยืดหยุ่น สอดคล้อง เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ชุมชน 5) ความร่วมมือและยอมรับเป็นเครื่องมือเชื่อม ประสานบูรณาการงานของภาคีการพัฒนา

มาตรฐาน

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเป็นหลักสำคัญเทียบกำหนด หรือข้อกำหนด รายการสำหรับอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) หมายถึง ข้อกำหนดรายการ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ที่ถือเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด เกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาของชุมชน ใน ๔ มาตรฐาน ได้แก่
๑. มาตรฐานผู้นำชุมชน
๒. มาตรฐานกลุ่มองค์กรชุมชน
๓. มาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชน
๔. มาตรฐานชุมชน

หลักการสำคัญของมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

๑) ความเป็นมาตรฐานเดียวที่ตรงกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๒) ชุมชนมีความพร้อมและสมัครใจในการพัฒนาตนเอง
๓) กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองด้วยเครื่องมือต่างๆ
๔) การมีส่วนร่วมและเชื่อมประสานการทำงานการพัฒนาศักยภาพชุมชน
๕) ความร่วมมือและยอมรับของภาคีการพัฒนา

ประโยชน์ของระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

๑) ผู้นำชุมชน รู้จักตนเอง เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง จนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้นในระดับมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากสังคม
๒) กลุ่มองค์กรชุมชน รู้จักตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม/ องค์กร มีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร และสมาชิก อย่างมีทิศทาง และต่อเนื่องจนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้นในระดับมาตรฐาน
๓) เครือข่ายองค์กรชุมชน รู้จักตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสาน การทำงานภายในและระหว่างเครือข่าย มีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง จนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้นในระดับมาตรฐาน
๔) ชุมชน เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทาง มีช่องทางสะท้อนปัญหา ความต้องการ สามารถบริหารจัดการชุมชน โดยใช้ทุนทางสังคมของชุมชน และประสานการสนับสนุนจากภาคี การพัฒนาอย่างเหมาะสมจนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้นในระดับมาตรฐาน นำไปสู่ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
๕) ภาคีการพัฒนา มีเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่มีกลไกในชุมชนและตัวชุมชนเป็นศูนย์กลาง สามารถลดความซ้้าซ้อน เพิ่มความคุ้มค่า ในการทำงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

(Visited 68 times, 1 visits today)